Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika

Voor veel Nederlanders is de geschiedenis van de Verenigde Staten een onderwerp waar vrij weinig kennis over is. Natuurlijk krijg je via Amerikaanse films en series wel wat mee, maar wie alleen de basisschool en voortgezet onderwijs heeft gevolgd is de kennis met betrekking tot de Amerikaanse historie vrij beperkt. Ja, we weten dat ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus in 1492 het continent Amerika namens de Spanjaarden ontdekt heeft en dat New York ooit van Nederland was en Nieuw-Amsterdam heette. Columbus heeft overigens nooit voet gezet op het gebied dat nu tot de Verenigde Staten hoort. Wel heeft hij tijdens zijn vierde ontdekkingsreis voor het eerste voet gezet op het vasteland van het continent Amerika. Dat was op 14 augustus 1503 in Puerto Castilla in Honduras. Daarna is hij in zuidoostelijke richting gevaren om ter hoogte van het hedendaagse Panama noordwaarts richting Cuba te varen.

Op deze pagina beschrijven we vrij beknopt de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Net als zoveel onderwerpen die met Amerika te maken hebben zouden we ook hier complete boeken over kunnen schrijven. Deze site heet echter ‘Amerika voor beginners’ en daarom beperken we ons tot een samenvatting van de Amerikaanse geschiedenis.

Voor de geschiedenis van de Verenigde Staten gaan we terug vanaf 1620. Dit betekent niet dat er daarvoor niets gebeurde in het grondgebied dat we tegenwoordig kennen als de Verenigde Staten van Amerika, maar het is vanaf deze periode dat de eerste beginselen werden gelegd van het land zoals we dat nu kennen.Mayflower

Het is in 1620 dat de het schip de Mayflower met aan boord de pelgrim Fathers afkomstig uit Engeland aan land kwamen in New England. Hier hadden de 102 kolonisten aan boord een vergunning om er land te bewerken, huizen te bouwen en te vissen voor een periode gedurende zeven jaar. Dit werd gedaan onder een vennootschap tussen de kolonisten en de Londense handelaar Thomas Weston, die de reis van de Mayflower had bekostigd. De Mayflower vertrok in september 1620 en kwam twee maanden later aan in de toen nog ‘Nieuwe Wereld’. Daar aangekomen stichtten zij Plymouth County. Deze kolonie was gebaseerd op een religieuze samenleving met een sobere levensstijl. Veel van de normen en waarden die hier heersten werden later het fundament van de Amerikaanse gemeenschap. Het huidige Plymouth heeft zijn naam te danken aan de eerste kolonisten die hier de gelijknamige kolonie stichtten. Natuurlijk waren er al wel meer kolonisten op het Amerikaanse grondgebied, maar vanuit de Amerikaanse cultuur wordt dit als het begin gezien van de Verenigde Staten.

Koloniale tijd

De Koloniale tijd in de Verenigde staten begon enkele jaren eerdere voor de Mayflower aan land kwam en duurde tot 1763. Dit is een periode waar de Europese kolonisten steviger voet aan wal kregen en die ging mede ten koste van de inheemse volkeren, de indianen. Vele stammen werden verdreven en moesten plaats maken voor de kolonisten. In deze periode waren er ook drie grote Europese mogendheden die elk op hun beurt zoveel mogelijk gebieden probeerden te koloniseren en zoveel mogelijk macht naar zich toe trokken. Het waren vooral de Spanjaarden, de Fransen en de Engelsen. Zeker de Fransen en de Engelsen hebben een felle strijd onderling gehad om zoveel mogelijk macht te krijgen in Noord-Amerika. In deze periode waren er vier oorlogen om deze machtsstrijd te beslechten. Dit waren de Oorlog van Koning Willem van 1688 tot 1697, De oorlog van koningin Anna van 1702 tot 1713, de oorlog van van koning George van 1740 tot 1748 en de Frans Indiaanse oorlog van 1756 tot 1763.De onafhankelijkheidsstrijd

De bemoeienissen van de overzeese landen in het Amerikaanse grondgebied namen steeds meer toe en steeds dictaten werden opgelegd vanuit het Verenigd koninkrijk. Dit was iets wat de kolonisten steeds meer als hinderlijk ervoeren. De strijd om de onafhankelijkheid liep van 1763 tot 1789. De Engelse regering ging belastingen heffen via de ‘suger act’ in 1764, de ‘stamp act’ in 1765 en de ‘Townsend Duties ‘in 1767.

De kolonisten hadden veel moeite met deze belastingen die vanuit Engeland werden opgelegd en bestreden dan ook de der rechtmatigheid ervan. Uiteindelijk resulteerde dit in het eerste gewelddadige conflict in Boston waar een boze menigte de Engelse Soldaten te lijf gingen. Dit werd een waar bloedbad dat de geschiedenis inging als de ‘Boston Massacre’. Al snel kwamen er ook op andere plaatsen gewapende conflicten voor. Ook de ‘Boston Tea party’ stamt uit deze tijd. Feitelijk gezien was dit een protest tegen de belasting op thee.

In 1774 werd onder druk van de Engelsen voor het eerst het Continental Congress bijeengeroepen. Hier waren 13 koloniën bij betrokken die gingen samenwerken en onder meer de Engelse belastingwetten ongeldig verklaarden. Uiteraard ging dit ook niet zomaar zonder slag of stoot. Regelmatig lagen de Engelse bevelhebbers nog in de clinch met de kolonisten. Tijdens de het tweede Continental Congress werd George Washington benoemd tot opperbevelhebber van het Amerikaanse leger. Een groep mensen ging een onafhankelijkheidsverklaring opstellen die op 4 juli 1776 werd aanvaard door het Continental Congress. Nog altijd wordt deze ‘Declaration of Independence’ gezien als de het belangrijkste document van het huidige Amerika.

De Amerikaans onafhankelijkheidsoorlog woedde al die jaren gewoon voort. De Engelsen hadden altijd een stevige controle tot 1777 toen onder leiding van Horatio Gates een overwinning werd behaald op de Engelsen. Dit wordt gezien als een kentering. Frankrijk ging toen de kant van de kolonisten kiezen en enkele jaren later ook Spanje. Uiteindelijk gaven de Engelse troepen zich over op 18 oktober 1781 en in 1783 werd begonnen met vredesonderhandelingen.

geschiedenis

Groei

In de periode van 1789 tot 1849 sloten steeds meer staten zich aan bij Amerika. Gebieden werden gekocht en veroverd op ander overzeese heersers. Er werden expedities georganiseerd naar nog niet ontdekte gebieden en zo werd de unie van Staten steeds groter. Ontdekkingen van kostbare grondstoffen zoals goud deden nieuwe nederzettingen ontstaan en steeds meer werd het land gekoloniseerd.

De Burgeroorlog

Het laatste grote conflict dat zich afspeelde in de Verenigde staten was de burgeroorlog die vooral te maken had met de afschaffing van de slavernij waarbij de Noordelijke en Zuidelijke staten een duidelijk ander visie hadden. Deze strijd begon in 1849 en duurde tot 1865. In 1860 werd de Republikein Lincoln President en veel zuidelijke staten hadden daar veel moeite mee en wilden zich afscheiden. Het hoogtepunt van de Burgeroorlog begon na de inauguratie van Lincoln. Uiteindelijk wonnen de Noordelijke staten en werd de slavernij afgeschaft. De burgeroorlog is, zeker in de periode 1861 tot 1865, de bloedigste oorlog van de Amerikaanse geschiedenis geweest. De zuidelijke staten hebben ook nog lang te lijden gehad na de oorlog alvorens ze weer als vol werden aangezien.

Het huidige Amerika

Vanaf 1865, toen Amerika op eigen grondgebied een echte eenheid begon te worden, werd het land steeds sterker en machtiger. Dit resulteerde zelfs in overzeese kolonisatiedrang zo aan het einde van de negentiende eeuw. Landen als de Filippijnen, Cuba en Guam kwamen na de Spaans-Amerikaanse oorlog onder bewind van de Verenigde Staten doordat Spanje deze oorlog verloor en in 1917 werd Amerika betrokken bij de Eerste Wereld Oorlog.

Na deze oorlog was het land sterk isolationistisch georiënteerd. Deze periode hield aan tot 1941 toen de Verenigde Staten werden betrokken bij de Tweede Wereldoorlog door de Japanse aanval op Pearl Harbor.

Vanaf dat moment is de Verenigde Staten een absolute wereldmacht. In de Koude Oorlog was dit samen met de Sovjet-Unie en na het vallen van de het IJzeren Gordijn werd de invloed op het wereldtoneel kleiner bij de Russen. Andere landen als China werden machtiger en later ook weer Rusland. De Verenigde Staten hebben al die jaren hun machtspositie behouden. De laatste echte aanval op de VS was op 11 september 2001 toen terroristen middels vliegtuigen aanslagen pleegden op het Pentagon en de Twin Towers. Een derde vliegtuig werd door dappere medepassagiers en piloten tot neerstorten gedwongen alvorens grote schade aan te kunnen richten. Vanaf deze periode voeren de Verenigde Staten een strijd die zich niet zozeer richt tegen bepaalde landen, maar meer tegen bepaalde culturele en religieuze stromingen die in strijd zijn van de Amerikaanse normen en waarden.

Het huidige Amerika is uitgegroeid van unie tussen 13 staten naar de huidige 50 staten die de VS vormen. Daar zitten ook twee staten bij die niet direct grenzen aan andere staten van de VS. Deze staten zijn Hawaii en Alaska. Hierbij is het ook wel interessant om te vermelden dat Alaska ooit voor een vriendenprijsje is gekocht van de Russen. Mocht dit destijds niet zijn gebeurd, dan had de hele geopolitieke toestand nu geheel anders geweest.

Het huidige Amerika