Amerika voor beginners

De Verenigde Staten van Amerika is waarschijnlijk het bekendste land ter wereld. Iedereen weet wel wie de Verenigde Staten zijn, zoals het land vaak genoemd wordt. In de volksmond wordt het bijna tien miljoen vierkante kilometer grote land vaak simpelweg als Amerika aangeduid. Vandaar onze keuze om deze website Amerika voor beginners te noemen, hoewel Amerika eigenlijk een continent is dat bestaat uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Omdat deze verdeling niet vast is, zijn er ook andere onderverdelingen mogelijk. Deze website gaat dus over de Verenigde Staten van Amerika en niet over het continent. Over Amerika valt zoveel te schrijven dat je er een enorme bibliotheek mee kunt vullen. Wij beperken ons daarom vooral tot de onderdelen die voor toeristen interessant zijn die een vakantie (willen) gaan vieren in Amerika.Over de Verenigde Staten

De Verenigde Staten is een constitutionele republiek met een gekozen president als hoofd van de regering. Feitelijk wordt de president niet rechtstreeks gekozen, maar gaat dat via kiesmannen die per staat bepalen welke kandidaat alle stemmen krijgt. Het bijzondere van dit systeem is dat de kandidaat met de meeste stemmen van het volk niet altijd de president wordt. Een president zit in principe voor een termijn van 4 jaar en kan daarna slechts één keer herkozen worden. In totaal kan een president dus 8 jaar zitten.

Op 4 juli 1776 werd de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Het waren 13 Engelse kolonies die als zelfstandig land verder wilden. De Amerikaanse Vrijheidsoorlog was het jaar daarvoor echter al begonnen. Pas in 1783 kwam er een eind aan deze oorlog tussen Groot-Brittanië en de koloniën. Engeland erkende de onafhankelijkheid en de Verenigde Staten waren een feit. De vierde dag van juli is tegenwoordig de belangrijkste feestdag die binnen het land gevierd wordt. Deze feestdag heet Independence Day, maar wordt ook ‘Fourth of July’ genoemd.

Tegenwoordig bestaat de Verenigde Staten van Amerika uit 50 staten. Twee staten zijn van de rest gescheiden: Alaska en Hawaii. Toevallig zijn dit ook de twee laatst toegetreden staten. Beide staten traden in 1959 toe tot de Verenigde Staten. Alaska is door Canada gescheiden van de andere staten en Hawaii is een eilandengroep die in de Stille Oceaan ligt.

Behalve de 50 staten zijn er nog verschillende gebieden die tot de Verenigde Staten behoren, maar die geen staat zijn. Dit zijn:
• Washington D.C. (dit is een federaal district)
• Puerto Rico (dit is een gemenebest)
• Noordelijke Marianen (dit is een gemenebest)
• Amerikaanse Maagdeneilanden
• Amerikaans-Samoa
• Guam
• verschillende afgelegen en grotendeels onbewoonde eilanden

Daarnaast heeft de VS een marinebasis op het eiland Cuba: Guantanamo Bay. Hoewel de Amerikanen deze basis rond de Guantánamobaai in concessie hebben, is het officieel geen Amerikaans maar Cubaans grondgebied. Gitmo, zoals deze marinebasis vaak genoemd wordt, is tegenwoordig vooral in gebruik om mensen in gevangenschap te houden die van terrorisme beschuldigd worden. Zwaar punt van kritiek is dat de gevangenen geen eerlijk proces gekregen hebben en dat de manier waarop de gevangenen behandeld worden in strijd zou zijn met internationale afspraken en mensenrechten.

de Verenigde Staten

Bevolking

De oorspronkelijke bevolking van het hele continent Amerika bestaat uit indianen. Het gaat om een groepsnaam die verschillende stammen en soorten Indianen samenvoegt. De naam ‘indiaan’ stuit daarom tegenwoordig op veel protest, omdat de eigen identiteit daarmee vergeten wordt. Daarom heeft men het nu vaak over ‘Native Americans’ of ‘American Indians’ als men het in de Verenigde Staten heeft over de oorspronkelijke bevolking die ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus aantrof op dit immense continent. Begin zeventiende eeuw begon het koloniale tijdperk waarbij Europeanen uit onder andere Engeland, Spanje, Frankrijk maar ook Nederland zich begonnen te vestigen in Amerika. Op het moment dat de stroom aan blanke immigranten toenam betekende dit dat de oorspronkelijke bewoners verdreven werden. Dit geschiedde vaak met geweld waardoor de hoeveelheid indianen afnam. De kolonisten brachten ook zwarte slaven uit Afrika naar de Nieuwe Wereld. In de loop der jaren is er een bonte mix van mensen ontstaan. Door migratie en menging van verschillende rassen heeft tegenwoordig minder dan tweederde van de inwoners een Europese afkomst. Een groeiend aantal mensen kan als ‘Latino’ bestempeld worden, naar schatting maakt die groep ongeveer 17% van de huidige bevolking uit. Ongeveer 13 tot 14 procent van de inwoners mag als Afrikaans-Amerikaans gezien worden. Een kleine minderheid (ongeveer vier procent) van de inwoners heeft een Aziatische afkomst.

Religie speelt bij veel inwoners van de Verenigde Staten een belangrijke rol. Hoewel de scheiding van kerk en staat in de Amerikaanse Grondwet vastgelegd is merk je wel dat redelijk veel Amerikanen voor Nederlandse begrippen vrij conservatieve opvattingen hebben en dat deze houding toch ook wel terug te vinden is in redelijk wat wetten die in de VS gehanteerd worden. Het merendeel van de Amerikanen is christen, waarbij het protestantisme dominant is. Ongeveer 55% van de Amerikanen is protestant en ongeveer 22% is katholiek. Andere religies zoals de islam en het Jodendom vertegenwoordigen slechts een paar procent van de bevolking.

Religie

Economie

Dat de vroegere kolonisten zo hard gevochten hebben om het land dat we tegenwoordig als de Verenigde Staten kennen is niet zo vreemd. De grote hoeveelheid aan vruchtbaar land maakten deze plek ideaal om allerlei landbouwproducten te verbouwen zoals groente, fruit, tabak en katoen. De basis van de Amerikaanse economie is gelegd op de landbouw die vooral floreerde dankzij de slavernij. Ook uit veeteelt en visserij heeft Amerika altijd al veel geld verdiend.
Ook tegenwoordig is landbouw nog steeds erg belangrijk voor de Amerikaanse economie. Voor producten zoals graan, sojabonen, tabak en kaas is het land de marktleider van de wereld.
De Verenigde Staten zijn ook rijk aan delfstoffen. De grote hoeveelheden aardolie, aardgas en kolen die het land bezit heeft enorm bijgedragen aan de welvaart die het land heeft. De VS is op het gebied van energie ook lange tijd zelfvoorzienend geweest, maar door een grotere vraag moet er steeds vaker teruggevallen worden op buitenlandse aanvoer van energie. Andere delfstoffen die volop te vinden zijn of waren in de VS zijn onder andere aluminium, zwavel, zilver, goud, koper, lood, uranium, magnesium en zout.

De industriële revolutie heeft er in de Verenigde Staten voor gezorgd dat de economie in de negentiende eeuw een extra impuls kreeg. De grondstoffen waren immers al volop aanwezig en door deze te verwerken tot onder andere voertuigen, voedsel, elektronische apparatuur, wapens, medicijnen en uiteenlopende consumptiegoederen werd de industrie een nieuwe aanjager van de Amerikaanse economie. Export naar andere landen draagt al jaren bij aan een toestroom van buitenlands kapitaal.

Hoewel aandelen al bestaan sinds de tijd van het Romeinse Rijk, zijn het de Amerikanen die van investeren en het verhandelen van aandelen en andere waardepapieren een kunst hebben gemaakt waar veel geld mee verdiend is en nog steeds wordt. Geld maakt geld, zeker als je voldoende ter beschikking hebt. De Amerikanen zijn meesters in het verzinnen van constructies waarmee geld aangetrokken wordt en kapitaal vergroot kan worden. De aandelenhandel op Wall Street is de motor die in de twintigste eeuw als grote aanjager van de Amerikaanse economie werkte. Banken werden machtiger dan ooit. Zij verdienden enorme hoeveelheden geld op basis van het kapitalistische systeem dat in Amerika zonder enige twijfel van toepassing is. Waar de aandelenmarkt, de banken en alles wat daarmee samenhangt de economie een positieve impuls kunnen geven, is ook het tegenovergestelde effect mogelijk. Dat gebeurde de eerste keer in oktober 1929 toen een beurskrach op Wallstreet Amerika in een jarenlange economische depressie gooide. Ook andere westerse landen waaronder Nederland werden meegezogen in deze crisisperiode. Bijna tachtig jaar later herhaalde dit zich. Dit keer minder abrupt en met een andere oorzaak. Nu was het geen overproductie die leidde tot een koersval van de aandelen, maar was er sprake van een kredietcrisis die gebaseerd is op in grote getale verstrekte rommelhypotheken door Amerikaanse banken. Toen de banken in de problemen kwamen op het moment dat hypotheeknemers massaal niet meer aan hun financiële verplichtingen konden voldoen gleed Amerika en uiteindelijk vrijwel de gehele westerse wereld in een jarenlange crisis.

Op dit moment is Amerika nog steeds de grootste economie ter wereld. Hoewel vooral China maar ook andere grote landen zoals India economisch een steeds belangrijkere rol in de wereld innemen, is de Verenigde Staten met bijna een kwart aandeel in de totale wereldeconomie nog steeds veruit de grootste economie. Dat is al meer dan twee eeuwen zo.

Economie

Maatschappij

De Amerikaanse maatschappij mag als hard en individualistisch gezien worden. Het kapitalisme wordt als een belangrijk goed gezien. Je bent wat je doet en wat je verdient. Status en geld zijn voor een groot deel van de Amerikanen erg belangrijk. Omdat een toenemend aantal mensen ‘buiten de boot’ valt wordt de roep om een socialer binnenlandse beleid steeds groter. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Armoede zorgt voor een toenemende onbalans binnen de Amerikaanse samenleving. Het moeten presteren wordt de kinderen eigenlijk al met de paplepel ingegoten. Aan de ene kant heeft deze houding natuurlijk flink bijgedragen aan de positie van de Verenigde Staten binnen de wereld, aan de andere kant zorgt het wel voor tweespalt binnen de hedendaagse maatschappij. Een keerzijde van de welvaart is de criminaliteit die groeit naarmate de verschillen tussen arm en rijk toenemen.

Voor Europeanen is het vaak wennen aan Amerikanen. Amerikanen zijn over het algemeen beleefd en vriendelijk. Het obligate ‘How are you?’ of ‘Nice to meet you’ wordt dan al gemakkelijk als oppervlakkig beschreven, omdat er geen echte interesse ten grondslag van deze begroeting ligt. Dat betekent echter niet dat een gemiddelde Amerikaan oppervlakkig is. Sterker nog, een gemiddelde Amerikaan vindt het vergaren en delen van kennis belangrijk en weet ook dat netwerken belangrijk is. Dat betekent inderdaad dat niet iedereen waar een Amerikaan kennis mee maakt direct een ‘vriend’ is, maar een kennis of relatie. Maar is dat bij ons ook niet zo?

Als bezoeker van de Verenigde Staten zul je merken dat net als bij ons ook Amerikanen er in alle soorten en maten zijn. De een is wat vriendelijker dan de ander. Zo zijn mensen nou eenmaal. Ook kun je ook in de VS een keer iemand treffen die zijn of haar dag niet heeft.

Vriend of vijand

De prominente rol die de Verenigde Staten heeft binnen de wereld zorgt ervoor dat het land veel vrienden maar ook veel vijanden heeft. De betrokkenheid bij de wereldpolitiek zorgt ervoor dat de VS verre van neutraal is. Economische tegenstellingen (kapitalisme vs communisme), religieuze verschillen (vooral christendom vs islam) en andere conflicten hebben ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten altijd vijanden gehad heeft. Dat het land binnen de NAVO een belangrijke rol speelt zorgt ervoor dat als de NAVO ergens ingrijpt men Amerika al snel als de agressor ziet. Sommige landen zijn al jarenlang vijand van de VS zoals Iran en Noord-Korea. Met sommige andere landen heeft Amerika een haat-liefde-verhouding zoals met Cuba en Rusland.

Naast vijanden heeft de VS ook veel vrienden. Europa is al jarenlang een trouwe bondgenoot. In eerste instantie vooral de landen in West-Europa, maar bij het groeien van de Europese Unie neemt ook het aantal vrienden van de VS toe. Ook Israël mag als een trouwe bondgenoot van de VS gezien worden, net als buurland Canada. Het blijft ook tussen de bondgenoten een spel van geven en nemen. De verhoudingen kunnen tijdens tegenstrijdige belangen op scherp gezet worden.

Vriend of vijand

Cultuur

Hoewel de Amerikaanse cultuur natuurlijk diepgewortelde overeenkomsten kent met de Europese culturen, heeft het land zeker een duidelijk eigen karakter gecreëerd dat duidelijke afwijkingen kent met andere culturen waaronder die in Europa. Wat je wel merkt is dat tegenwoordig de Amerikaanse cultuur meer invloed heeft op de rest van de wereld dan andersom. De dominante rol van de Amerikaanse media is daar zeker een van de grote oorzaken van. Het zijn toch immers de Amerikaanse films en televisieseries die wereldwijd veel getoond worden in andere landen. Daardoor raakt vooral ‘onze’ jeugd snel beïnvloed door trends die in de Verenigde Staten gestart zijn. Niet alles weet zijn weg naar ons te vinden. Zo spelen de onder Amerikanen zo populaire sporten zoals basketbal, honkbal en American Football slechts een marginale rol in Europa. Opvallend is dat ons voetbal, dat door Amerikanen ‘soccer’ genoemd wordt, wel steeds populairder wordt in de Verenigde Staten.

Amerika bezoeken

Er is bijna geen land ter wereld zo divers als de Verenigde Staten van Amerika. Binnen het land zijn er grote cultuurverschillen, is er een enorme verscheidenheid aan landschappen en is eigenlijk vrijwel elke soort vakantie mogelijk die je je maar kunt bedenken. Dat er grotendeels Engels gesproken wordt maakt het voor ons gemakkelijk om ons verstaanbaar te maken, want welke Nederlander spreekt er tegenwoordig geen Engels? In ieder geval wel voldoende om je verstaanbaar te maken. Daarnaast is de VS een op en top westers land met vrijwel alle voorzieningen die je nodig zou kunnen hebben. Als je Amerika wilt gaan ontdekken en zoveel mogelijk verschillende gezichten van dit land wilt zien dan kun je daar gemakkelijk meerdere jaren voor uit trekken. Het is eigenlijk niet mogelijk om binnen een redelijke termijn van enkele weken tot zelfs enkele maanden alles van Amerika te zien. Veel mensen komen daardoor meerdere keren terug naar de Verenigde Staten om zo stukje voor stukje weer nieuwe deel van dit fascinerende land te leren kennen.

Opmerkingen over deze site?

We doen ons best om de informatie op www.amerikavoorbeginners.nl zo accuraat, eerlijk en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er een foutje insluipt of er iets veranderd is wat we nog niet op deze site vermeld hebben. Opmerkingen kunnen verstuurd worden via het contactformulier op deze pagina.

Amerika